Για ύποπτα ευρήματα

Διενέργεια χειρουργικής βιοψίας όταν δεν είναι εφικτή η διάγνωση με την βοήθεια υπερήχου, μαστογράφου ή με τη μαγνητική τομογραφία (MRI).